Architects: Dionisis Sotovikis, Kirki Mariolopoulou |2010