Architect: Dionisis Sotovikis | Collaborating architects: Kirki Mariolopoulou, Elias Romanas | Photos: George Messaritakis |2011