Architect: Dionisis Sotovikis | Collaborating architects: Vangelis Voyatzis, Zoe Viaropoulou |2014